ALGEMENE VOORWAARDEN GO-WISE CARAVANVAKANTIES

1. verplichtingen verhuurder

De verhuurder is verplicht de caravan als volgt ter beschikking te stellen:

a. tijdig en in een staat die overeenstemt met de informatie eerder gegeven;

b. in goede staat en compleet met inventaris en toebehoren;

c. met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van de caravan, inventaris en toebehoren.

2. verplichtingen huurder

De huurder is verplicht:

a. de verschuldigde huur- en waarborgsom, respectievelijk annuleringskosten
te voldoen, ook al gebruikt hij de caravan niet of voor een kortere periode.

b. de caravan zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming (tbv recreatief gebruik) te gebruiken;

c. de instructies van de verhuurder op te volgen;

d. de caravan niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren;

e. de caravan tijdig en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode -behoudens normale slijtage- te verlaten

3. annulering huurder

a. Bij annulering betaalt de huurder een vergoeding aan de verhuurder. Deze bedraagt:

-bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs

-bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs

-bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs

-bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs

-bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs

b. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten.

c. De verhuurder probeert naar redelijkheid alsnog de caravan voor dezelfde periode of een deel ervan te

verhuren. Als het lukt, wordt de annuleringsvergoeding naar evenredigheid verminderd.

4. tekortkoming

a. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het contract geheel of gedeeltelijk te

ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van zo'n bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet

gerechtvaardigd is.
Tevens bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ander kan worden
toegerekend.

b. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van de verhuurder restitueert hij de eventueel

betaalde huur- en waarborgsom geheel resp. gedeeltelijk.

c. Verlaat de huurder de caravan later dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en de
eventuele extra kosten (denk aan bijv. hotelkosten, extra reiskosten)  die gemaakt moeten worden door volgende huurders.

5. kosten tijdens verhuur

a. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de caravan -onder meer reparatie- komen voor rekening van

de huurder, tenzij deze aan de verhuurder moeten worden toegerekend.

b. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en van reparatie komen voor rekening van de verhuurder.

Hiervoor dient vooraf contact opgenomen te worden en toestemming van de verhuurder gevraagd te worden.

Terugbetaling van de gemaakte kosten geschiedt uitsluitend  op vertoon van de originele en gespecificeerde nota's.

6. nadere afspraken

Aanvullend op het voorafgaande en zonder strijdigheid met de voorwaarden:- De caravan en voortent worden bezemschoon achtergelaten en het cassettetoilet en de koel/vriescombinatie zijn geleegd en schoon.

- Eventuele (verborgen) schade moet z.s.m. worden gemeld.     
- Als er schade ontstaat aan de caravan of electrische apparatuur behorend bij de caravan, dient de verhuurder zsm op de                       hoogte te worden gebracht (ivm tijdige reparatie en evt. een passend alternatief voor een volgende huurder)      
- Huisdieren en roken zijn NIET toegestaan in onze caravans.      
- Logees bovenop het aantal geboekte personen dienen altijd vooraf gemeld te worden bij de verhuurder en hiervoor dient goedkeuring gegeven te worden.

Voor deze logees wordt, na goedkeuring van de verhuurder, Eur 6,- per persoon per dag afgerekend bij de receptie van Beerze Bulten.

Het maximale aantal gasten op een kampeerplaats of in onze accommodaties: 6.

Er mag niet gerookt worden in caravan of voortent! Op overtreding volgt inhouding van gehele borg.

6. schade

Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagneming en beschadiging van de caravan, inventaris en toebehoren,

treedt de huurder in overleg met de verhuurder. De huurder houdt zich zo mogelijk aan de instructies van de verhuurder.

7. overmacht

In geval van overmacht (bijvoorbeeld schade door brand, storm) houden wij ons het recht voor het huurcontract te ontbinden.

Indien mogelijk zullen wij u een alternatief aanbieden of de reeds betaalde huursom restitueren.

Wij sluiten aansprakelijkheid van evt. door u gemaakte kosten uit en adviseren u een goede reisverzekering af te sluiten.

Contact

Go-Wise caravanvakanties

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode